Văn bản pháp luật

STT Tên văn bản Tải về Ngày tạo
1 Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 13 03/05/2024
2 Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27/4/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 12 03/05/2024
3 Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 12 03/05/2024
4 Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 12 03/05/2024
5 Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 11 03/05/2024
6 Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/08/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10 03/05/2024
7 Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07 03/05/2024
8 Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04 03/05/2024
9 NĐ 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai (có hiệu lực ngày 20/05/2023) 03/05/2024
10 Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật gi 03/05/2024
11 Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đinh quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 03/05/2024
12 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 03/05/2024
13 Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 03/05/2024
14 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 03/05/2024
15 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 03/05/2024
16 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất 03/05/2024
17 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật giá về thẩm định giá 03/05/2024
18 Thông tư 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 03/05/2024
19 Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất 03/05/2024
20 Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về Phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất 03/05/2024
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 6
    Số người truy cập: 1604167
Dự án đã thực hiện