Văn bản pháp luật

STT Tên văn bản Tải về Ngày tạo
1 QĐ 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 27/09/2021
2 NĐ 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 27/09/2021
3 TT 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 27/09/2021
4 TT 59/2018/TT-CP ngày 16/7/2018 27/09/2021
5 NĐ 91/2015/NĐ9-CP ngày 13/10/2015 27/09/2021
6 NĐ 32/2018/NĐ-CP sửa đổi NĐ 91/2015/NĐ-CP 27/09/2021
7 NĐ 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi bổ sung NĐ 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 27/09/2021
8 NĐ 140/2020 sửa đổi NĐ 126/2017 27/09/2021
9 NĐ126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 27/09/2021
10 NĐ 116/2015/NĐ-CP sửa đổi NĐ 59/2011 27/09/2021
11 NĐ 47. hướng dẫn Luật DN 2020 27/09/2021
12 Luật DN 2020 27/09/2021
13 NĐ 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 27/09/2021
14 Thông tư 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng 12/07/2021
15 QĐ ban hành suất vốn đầu tư số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 21/05/2021
16 Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 về suất vốn đầu tư 21/05/2021
17 TT 43-2018 HĐ NĐ 30-2018 về định giá trong tố tụng 21/05/2021
18 NĐ 30-2018 về định giá trong tố tụng-BLTT 2015 21/05/2021
19 QĐ 44-2020 QĐ-BXD ngày 14/01/2020 về suất vốn đầu tư 21/05/2021
20 TT 335-2016 BTC về phí đấu giá- tham gia đấu giá TS 21/05/2021
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 9
    Số người truy cập: 1524666
Dự án đã thực hiện