Chi tiết dịch vụ

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá doanh nghiệp là một lĩnh vực quan trọng của hoạt động thẩm định giá tài sản hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới ngày càng diễn ra mạnh mẽ.

1.Loại hình doanh nghiệp:

+          A.1. Phân theo hình thức.

-   Doanh nghiệp Tư nhân

-   Doanh nghiệp Nhà nước

-   Công ty TNHH

-   Công ty Cổ phần

+          A.2. Phân theo nghành nghề kinh doanh.

-   Các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất.

-   Các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, thương mại, tư vấn, thiết kế xây dựng, tin học và chuyển giao công nghệ….

2.Mục đích:

+       Cổ phần hóa, lên sàn giao dịch chứng khoán, liên doanh liên kết, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê,...

+       Chuyển nhượng, chuyển đổi hình thức.

+       Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.

+       Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.

+       Phát hành thêm cổ phiếu…

3.Các hồ sơ pháp lý liên quan đến doanh nghiệp:

+       Quyết định thành lập doanh nghiệp.

+       Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+       Giấy chứng nhận đăng ký thuế (MST).

+       Các quyết định, công văn, văn bản liên quan đến mô hình hoạt động của DN.

+       Các văn bản liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp.

4.Các tài liệu liên quan để tiến hành thẩm định giá doanh nghiệp.

+       Bảng cân đối kế toán thời điểm thẩm định giá.

+       Bảng kết quả hoạt động kinh doanh thời điểm thẩm định giá.

+       Bảng lưu chuyển tiền tệ.

+       Bảng cân đối tài khoản thời điểm thẩm định giá.

+       Phương án sản xuất kinh doanh của DN trong 1-5 năm (nếu có).

+       Các bảng đối chiếu các tài khoản.

+       Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

+       Các khoản đầu tư ngắn và dài hạn.

+       Các khoản phải thu, phải trả.

+       Hàng tồn kho, công cụ dụng cụ.

+       Các khoản vay ngắn và dài hạn.

+       Chênh lệch tỷ giá trong thanh toán.

+       Bảng kê chi tiết tài sản cố định tại thời điểm cổ phần hoá.

+       Các văn bản pháp lý khác liên quan đến cổ phần hoá.

+       Các thông tin về DN như: nhãn hiệu, chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing (gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối và khuyến mãi) trong thời gian 5 năm tới...

+       Tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản (bất động sản và động sản) của DN.

gao sach gao mam vay tin dung seo cong huong may han hong ky
Dịch vụ khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 13
    Số người truy cập: 1604144
Dự án đã thực hiện